1 An Analysis of Somato-Vegetative Menopausal Symptoms In Ayurveda

  • Hemavathi S K* ,
  • Anjali. M V ,
  • Divya Sreenath J